مطالب توسط کارشناس وب سایت

ایراتا چیست؟

کسانی که تا به حال از خدمات و امکانات دست یابی با طناب بهره نبرده اند معمولا ‏چنین دیدگاه هایی دارند:‏ این کار خطرناک به نظر می رسد …..‏ ‏ آیا اینکه از آن بالا آویزان شوند ایمن است ……؟ ‏ چگونه می شود وقتی به طناب آویزان هستیم کار هم انجام دهیم ؟ ‏ آیا […]

دسترسی با طناب چیست؟

دسترسی با طناب سیستم بین المللی دسترسی با طناب ابداع شده توسط اتحادیه ایراتا روشی است ایمن برای کار در ارتفاع که در آن برای دستیابی و استفرار در مکان کاری از طناب و تجهیزات مربوطه استفاده می گردد. ایمنی و سرعت مزیت های اصلی سیستم دسترسی با طناب می باشند که امکان دستیابی به […]